НОВО: ИНСТРУКЦИЈА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА – ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ

Штампа
Датум објављивања петак, 20 март 2020

Министарство привреде Републике Србије објавило је Инструкцију за привредне субјекте у вези са поступком за издавање дозвола за кретање у времену од 20 до 05 часова.

 

У наставку преносимо дословно текст инструкције. Позивамо привредне субјекте да поштују предложене мере у интересу заштите и очувања здравља у новонасталој ситуацији.

ИНСТРУКЦИЈА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА

У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ  ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КРЕТАЊЕ У ВРЕМЕНУ ОД 20 ДО 05 ЧАСОВА

Обавештамо вас да, у складу са  Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 34/20), дозволе за кретање у времену од 20 до 05 часова (у даљем тексту: дозвола) издаје Министарство унутрашњих послова.

            Захтев за издавање дозволе подноси се на обрасцу који је прописало Министарство унутрашњих послова, електронским путем, преко Министарства привреде, на електронску адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

            Јавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач Република Србија, захтев подносе преко Министарства привреде, на електронску адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

            Јавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач јединица локалне самоуправе, захтев подносе преко Министарства за државну управу и локалну самоуправу, на електронску адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

             Образац можете преузети на линку: https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/

                Уколико се дозвола за кретање тражи за лица са навршених 65 и више година живота, захтев се подноси у одвојеној, посебној табели уз додатно образожење разлога за њихово радно ангажовање. Подносилац захтева за издавање дозволе за кретање лица са навршених 65 и више година живота преузима пуну одговорност за могуће последице њиховог ангажовања.

            Министарство привреде, узимајући у обзир све мере које Влада доноси у условима вандредног стања, али и уважавајући потребе грађана и привреде упућиваће примљене захтеве Министарству унутрашњих послова.

            Послодавац је дужан да сваком запосленом који се налази нас списку за издаздавање дозволе, изда радни налог за сваки појединачни излазак, у периоду од 20 до 05 часова.

Појединачни радни налог се издаје на дневном нивоу на меморандуму привредног субјекта,са потписом одговорног лица, и садржи следеће податке: име и презиме, јединствени матични број грађана, датум и временски период (од до) када је ангажован, односно када је кретање неопходно, као и разлоге који оправдавају неопходност кретања.

 Посебно истичемо да су  сви законски (статутарни)  заступници и предузетници (односно пословође којима је поверено пословођење) лично, материјално и кривично одговорни за истинитост и тачност састављених и достављених спискова запослених и радних налога.

Указујемо, да ће припадници МУП-а Републике Србије, у складу са својим законским овлашћењима, вршити провере и легитимисање запослених лица са списка, приликом контроле њиховог кретања у времену од 20 д 5 часова, те да ће, за лица за која буде утврђено провером да нису стварно запослени у привредном субјекту, да нису на радном задатку, односно да не поседују одговарајући радни налог, бити предузимане прописане санкције.

ИНСТРУКЦИЈА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КРЕТАЊЕ У ВРЕМЕНУ ОД 20 ДО 05 ЧАСОВА (PDF 631 kb)